Frågor & Svar

Klicka på frågan för att se svaret. Om du undrar något är du alltid välkommen att höra av dig till Patrik Lingårdh på +46(0)70 629 43 22 eller patrik.lingaardh@euroforest.se.


Hur beroende av råvarupriser är Euroforest?

En del av avkastningen är ett resultat av avverkad volym gånger pris per kubikmeter virke vilket betyder att virkespriserna är viktiga för bolaget. Men, då bolaget är obelånat och i övrigt har väldigt låga kostnader är man inte tvungen att avverka om priserna är för låga. Man kan alltså invänta högre priser i en lågkonjunktur och avverka lite mer i en högkonjunktur. Bolaget räknar emellertid med att i genomsnitt avverka tillväxten varje år, vilken är ca 5 %, och kan alltså till viss del kompensera prisvariationer med varierande avverkningsvolymer.

Vad är skillnaden mellan Euroforest och andra skogsbloag?

Euroforest är det första bolaget i Sverige, sannolikt även i Europa, som erbjuder privata investerare en möjlighet att ta del av den trygga avkastning som ett skogsägande ger. De är få rena skogsbolag som finns tillgängliga för svenska sparare. Storbankerna investerar i börsnoterade skogsindustribolag. Dessa bolag äger i vissa fall skog men är i grunden industriföretag och deras markinnehav värderas inte till sin fulla potential i den aktiekurs som återges på börsen. Det är avkastningen på deras respektive industrier som avgör värdet på aktien, och även hur börsen i övrigt utvecklas. Faktum är att det verkliga värdet på några av dessa bolags skogstillgångar ibland överstiger börsvärdet på hela bolaget.

Håller inte den svenska skogen högre kvalitet än den i Baltikum?

Svensk skog är mycket välskött och ger en god avkastning, men så är det till stora delar i Baltikum också. I Sverige har vi vårdat våra skogar under ett par hundra år och genom en god skogsskötsel har vi en hög tillväxt. Men skillnaderna mot Baltikum är inte avsevärda. Vi känner igen trädslagen, boniteterna är jämförbara, tillväxten god och Baltiska skogar är mindre skadebenägna vad gäller brand-, insektsangrepp- och storm. Sannolikt hänger det ihop med att skogarna i Baltikum innehåller mer löv, fler trädslag och olika åldrar. I Sverige har vi under flera hundra år utvecklat vår skogsförvaltning och har god förståelse för både skogskötsel och ekonomi. I Baltikum är man väl så duktiga på skogsskötsel men tänker extremt kortsiktigt avseende ekonomi. Sammantaget kan man säga att en viss skillnad bör föreligga, till fördel för den svenska skogen. Men då pratar vi om några tiotals procent, inte flera hundra procent som dagens värden återspeglar.

Hur pass beroende är Euroforest av ökande råvarupriser?

Bolagets avkastning bygger inte på ökande råvarupriser. Avkastningsmålet bygger på ett prisgenomsnitt över sju år.

Är inte sju år väldigt kort tid för en skogsinvestering?

Sju är en relativt kort tid att äga och förvalta skog men det är fullt tillräckligt för att kunna leverera den trygga avkastning som skog ger och som bolagets ledning förväntar sig. Den biologiska tillväxten kommer oavkortat varje år och lägger grunden för avkastningen. Till detta ska läggas den värdeökning av skogsmarken som normalt sker.

Sju år känns som en lång tid. Hur kan jag följa investeringen?

Du följer utvecklingen på www.euroforest.se. Här publiceras bland annat löpande rapporter och information om exv större förvärv, delårsrapporter och årsbokslut samt uppskattat marknadsvärde.

Uppmärksammat av:

Snickaregatan 22, 582 26 Linköping | E-post: info@euroforest.se
Copyright © Euroforest AB | Svenska | English | Hemsida av HB